รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการประวัติคณะวิทยาการจัดการ

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการตั้งอยู่ที่อาคาร 1 และอาคาร 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชาและจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์, ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม, บธ.บ. การจัดาร, บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บธ.บ. การตลาด, บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์, บช.บ. การเงินและการบัญชี และระดับปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2527 จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2527 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 3 มีภาควิชาทั้งหมด 6 ภาค วิชา คือ ภาควิชาสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการเงินและการบัญชี ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจและ รัฐกิจ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2528 เปิดสอนวิชาบังคับของทุกวิชาเอก (ยกเว้นสายครุศาสตร์) ได้แก่ วิชาการจัดการ การตลาด การบัญชีและธุรกิจ

พ.ศ. 2529 เปิดสอนนักศึกษาวิชาเอกการบริหารธุรกิจและวิชาเอกการจัดการทั่วไป

พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ตามพระ ราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ซึ่งได้มีการกำหนดส่วนราชการ และตำแหน่งทางการบริหารใหม่ คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ และตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนชื่อเป็น คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีลา สินานุเคราะห์ เป็นคณบดีท่านแรก แบ่งส่วนงานเป็นสำนักงานคณะและภาควิชาอีก 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงินและบัญชี ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2539 หลังจากคณบดีเกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน ดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2541 สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานนาม ราชนครินทร์สถาบัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการยังคงปฏิบัติภารกิจด้านการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน เป็นคณบดีจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2547

พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็น ต้นมา มีผลทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณะจึงเปลี่ยนเป็น สำนักงานคณบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม ดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2552

พ.ศ. 2552 คณะวิทยาการจัดการมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยมี อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน ดำรงคณบดีตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553

พ.ศ. 2553 คณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล ดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึง 30 กันยายน 2557

พ.ศ. 2557 คณะวิทยาการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย ดำรงตำแหน่งคณบดีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2557 ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาการจัดการ

ทำเนียบคณบดี

หัวหน้าวิชาคณะ

1. พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

คณบดี

1. ตุลาคม พ.ศ. 2535 – กันยายน พ.ศ. 2539 อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

2. ตุลาคม พ.ศ. 2539 – กันยายน พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

3. ตุลาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

4. 13 กันยายน พ.ศ. 2547 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม

5. 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553 อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน

6. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล วิริยะกุล

7. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน