รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการทำเนียบคณบดี

หัวหน้าวิชาคณะ

1. พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

คณบดี

1. ตุลาคม พ.ศ. 2535 – กันยายน พ.ศ. 2539 อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

2. ตุลาคม พ.ศ. 2539 – กันยายน พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

3. ตุลาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

4. 13 กันยายน พ.ศ. 2547 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม

5. 8 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553 อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน

6. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล วิริยะกุล

7. 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย

 

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน