รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการโครงสร้างห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

021

อาจารย์ธนัช  ถิ่นวัฒนากูล

รองคณบดีวิชาการ

นางนวพร ม่วงทอง

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน