รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการหน่วยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ

422 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 2400

------------------

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :

 

หน่วยงาน                                                          โทรศัพท์                          โทรสาร

- สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ           038-500000 ต่อ 6200          038-515458

,038-515457


- สาขาวิชาการจัดการ                                           038-500000 ต่อ 6217

038-515829 ต่อ 3115


- สาขาวิชาการตลาด                                            038-500000 ต่อ 6214

038-515829 ต่อ 3203


- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                        038-500000 ต่อ 6212

038-515829 ต่อ 3132


- สาขาวิชาการเงินและการบัญชี                               038-500000 ต่อ 6213

038-515829 ต่อ 3208


- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                   038-500000 ต่อ 6216

038-515829 ต่อ 3116


- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                     038-500000 ต่อ 6219

038-515829 ต่อ 5196


- สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                        038-500000 ต่อ 6218

038-515829 ต่อ 3312


- ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ                               038-500000 ต่อ 6209

038-515829 ต่อ 3127


- ห้องบริการคอมพิวเตอร์                                       038-500000 ต่อ 6210

038-515829 ต่อ 3127

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน