รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ธนัช  ถิ่นวัฒนากูล

รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายวิชาการ

 

 

ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาอาจารย์ประสาน นันทะเสน

รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายการบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ

อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

อาจารย์อรนุช กฤตขจรสกุล

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายสำนักงาน เลขานุการ และการเงิน

ดร.ปรีดาพร  อารักษ์สมบูรณ์

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์จารุต ฐิติวร

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายงานวิจัย

 

นางสาววาริน  ภารสุคนธ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน