รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี

หลักสูตรนิเทศศาสตรบันฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai