รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับการศึกษา ด้านไมซ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา ด้านองค์ความรู้และทักษะในการทำงานได้จริงอย่างมืออาชีพ และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์แห่งภูมิภาค อาเซียนได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน หน่วยงานทั้งสองจึงกำหนดให้มีข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการว่า ด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาในด้านอุตสาหกรรมไมซ์โดยจะดำเนินงาน ร่วมกันในเรื่องดังต่อไปนี้


๑.      หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ไมซ์ผ่านการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและสาขาวิชา โดย การบรรจุรายวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ไทย(Introduction to MICE Industry)เข้าเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อใช้ในการ เรียนการสอนอย่างเป็นทางการ

 

๒.      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนวิชาการจัดประชุมและ นิทรรศการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการ “Coach the Coaches” ที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  จัดขึ้น อาทิ การเข้าร่วมหลักสูตร EMD, หลักสูตร IAPCOและ/หรือ หลักสูตรใกล้เคียงที่ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับ สากลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

๓.      หน่วยงานทั้งสองจะส่งเสริมให้นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาการจัดประชุมและ นิทรรศการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเข้าฝึกงานกับองค์กรและหน่วยงาน ในอุตสาหกรรมไมซ์

 

๔. หน่วยงานทั้งสองจะมอบหมายให้มีผู้แทนเป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน และตกลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยจะได้มีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขในการนำเนื้อหาของ วิชาการจัดประชุมและนิทรรศการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยรวมทั้งสื่อ การเรียนการสอนไปใช้

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล