รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม ของคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

คณะวิทยาการจัดการได้กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม

ในแผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ. 2557 - 2560 ไว้ดังนี้

  • ปรัชญา (Philosophy)

การบริหารจัดการเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ


  • วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรที่มีการจัดการสมัยใหม่ ใส่ใจ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม

เน้นคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  • ค่านิยมร่วม (share value)

1. คุณภาพ ( Quality )

2. ธรรมาภิบาล ( Good Governance )

3. การมีส่วนร่วม ( Participation )

4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy )

 

  • พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยได้มาตรฐาน จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พัฒนานักศึกษาให้เก่งดีมีสุข และมีจิตอาสาใฝ่รู้สู้งาน


2. ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยทางวิทยาการจัดการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนานักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์


3. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่สังคมด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางวิชาการ จัดระบบงานและหลักสูตรให้บริการทางวิชาการ


4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


5. พัฒนาระบบการบริหารงาน สำนักงาน การบริหารวิชาการ และสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มุ่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในคณะและสาขาวิชา

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน