รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ<---  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  -->
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญแจ้ง
องค์กรในสังกัดจัดทีมแข่งขันการอ่านพระธรรมฯ , ขอส่งโครงการเพื่อรับทราบ
และประชาสัมพันธ์                                         < รายละเอียด >
-  ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจ
คนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ปี 2  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับรางวัล "SEAMEO -
Australia Education Links Award" ประจำปี 2557  < รายละเอียด >
-  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >

-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557  < รายละเอียด >

-  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกองานด้านเทศนิค ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่าง
ประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558   < รายละเอียด >

-  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ

ครั้งที่ 11 (นานาชาติ)    < รายละเอียด >

-  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงทรา จัดโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา   < รายละเอียด >
-  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการ "TISCO Young Financial Planner Camp"   < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมมือกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดำเนินการผึกอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบขับรถและผู้ต่ออายุใบขับรถ < รายละเอียด >
- มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง
"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ"
< รายละเอียด >
-  ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมิเดีย "2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition"      < รายละเอียด >
-  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ 19 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2557  < รายละเอียด >
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper < รายละเอียด >
-  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบมาสคอต
"GS1 Thailand Mascot Contest"   < รายละเอียด >
-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีภูมิวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) จัดดำเนินโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Contest:G-CON"     < รายละเอียด >
-  ธนาคารกรุงไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
"กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557   < รายละเอียด >
-  ธนาคารธนชาต เชิญชวนส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
"ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"         < รายละเอียด >
-  บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ เอซ เพื่อจิตอาสาพัฒนาสังคม   < รายละเอียด >
-  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ
ประกวดสปอตโทรทัศน์ (VDO Clip) ภายใต้หัวจ้อ รวมพลังช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางภาษาเขมร
และประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 3 โครงการ < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา    < รายละเอียด >
-  บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา
ส่งผลงานประกวดโครงการหนังสั่นและประกวดสูตรอาหาร  < รายละเอียด >
-  บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษาร่วมโครงการ
"ประกวดหนังสั้นชิงรางวัลหัวกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2" หัวข้อ มะพร้าว-เพื่อน-รัก < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์โปรเตอร์โครงการประกวด  สื่อภาพเคลื่อนไหว
"Young Gen Anti-Corruption"  < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะ
ภาษาจีนนานมีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2557   < รายละเอียด >
-  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขยายเวลาร่วมประกวดคลิปหนังสั้น
ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557  < รายละเอียด >
-  มูลนิธิอมตะ ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ "ชีวิตใหม่ 2"  < รายละเอียด >
-  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในการนำเสนอแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์ทางการตลาดในไทยและในอาเซียน โครงการ AEC Business plan 2014
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme   < รายละเอียด >
-  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน"
< รายละเอียด >
-  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวิชาการด้าน
"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ" รุ่นที่ 5   < รายละเอียด >
-  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไชต์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  < รายละเอียด >
-  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวดโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น"
< รายละเอียด >
-  กรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดภาพถ่ายโฮมสเตย์ไทย"
< รายละเอียด >
-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เชิญเสนอผลงาน
และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 < รายละเอียด >
-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย : Thai National Research Repository (TNRR)
< รายละเอียด >
-  บริษัท แบงค๊อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด แจ้งข่าวจัดงานแสดงสินค้า
ProPak Asia 2014 ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายบน 2557      < รายละเอียด >
-  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ เผยแพร่ทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ทุน  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งการรับรองคุณวุฒิ
เพื่อประโยชน์ในการบรรจและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
< รายละเอียด >

-  สมุดเขียนนักศึกษาแนวใหม่ ซึ่งมีหลักธรรมสำคม ปรัชญาและข้อคิดดี ๆ จำนวนมาก

< รายละเอียด >

-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ประชาสัมพันธ์โครงการ
Young Financal Star Competition 2014    < รายละเอียด >
-  บริษัท แลคตาซอย จำกัด ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"   < รายละเอียด >
-  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์เปิด
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก    < รายละเอียด >

-  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมพูดภาษาอังกฤษ ( ประเทศไทย) จะจัดการแข่งขัน

กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2557 < รายละเอียด >
-  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2557   < รายละเอียด >
-  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ  < รายละเอียด >
- บริษัท ซีแคนท์ การ์เมนท์ จำกัด ปิดประกาศโครงการประกวดคอลัมนิสต์ < รายละเอียด >
-  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครบุคคล
เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
< รายละเอียด >
-  สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ส่งภาพ
ประกวด โครงการ 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมใจ พัฒนา  < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน      < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2557/2558       < รายละเอียด >
-  สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สกศ.) ประชาสัมพันธ์โครงการ
UK English Summer School April 2014 < รายละเอียด >
-  สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้จัดโครงการประกวด
วาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"  < รายละเอียด >
- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญท่านคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน
Botanic Festival 2014 < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 ม.ค.57   < รายละเอียด >
-  สำนักงานส่งเสริมสวัสิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถายผู้สูงอายุ หัวข้อ " ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต"< รายละเอียด >

-  คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์โครงการ
การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ MBS Festival ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ

"แผนพัฒนาธุรกิจ SME เพื่อการแข่งขันภายใต้ประชาคมอาเซียน" < รายละเอียด >

-  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขยายเวลารับสมัครโครงการ
ประกวดการจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
เนื่องในโอกาส สนข. ครบรอบ 11 ปี   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด แจ้งเปลี่ยนวันใช้สถานที่จัดกิจกรรม "Marketing Plan

Contest โครงการ 6 by A.P.Honda" ในวันที่ 4 ธ.ค.56 เลื่อนเป็น

วันที่ 11 ธ.ค. 56 เวลา 13.30 น. ณ ห้องการะเกด  < รายละเอียด >

-  The mai Bangkok Business Chakkebge @ Sasin 2014 ขอเรียนเชิญ
เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin2014
ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.57 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  < รายละเอียด >
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
การสอบมาตรฐานในหลักสูตร MOS (Microsoft Office Specialist)
ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.56   < รายละเอียด >
-  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝึกงาน
Singha Biz Course ปีที่ 6       < รายละเอียด >
-  สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมแข่งขัน
มหกรรมการแข่งขันกีฬาทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย "เอฟแอนด์เอ็น ครอสเวิร์ดเกม
เอแม็ท คำคม ซูโตกุ และพัซเซิล มหาวิทยาลัย ชิงแชมป์ประเทศไทย 2556"
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลาโครงการประกวดวาดภาพ
และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
ในวันที่ 29 พ.ย.56 ขยายเวลาถึงวันที่ 9 ธ.ค.56
< รายละเอียด >
-  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เชิญส่งทีมนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวคิดในงานเทศกาล
โคนมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557      < รายละเอียด >
-  โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และไต้หวัน
< รายละเอียด >
-  บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

Singha English Challenge    < รายละเอียด >

-  บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด

"Sabina Pretty Perfect Tomorrow s Idea Award 2013"   < รายละเอียด >

!!!  เปลี่ยนแปลงปฏิทินแผนงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคปกติ 2/2556           < รายละเอียด >

-  ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  < รายละเอียด >
-  สำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นศาลปกครองหัวข้อ เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น    < รายะเอียด >
-  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. < รายชื่อ 1 > < รายชื่อ 2 >
-  ปฏิทิน กยศ. สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ เทอม 2/2556    < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ
โดยฮีตต๋ามฮอยบริหารธุรกิจเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 3" 8 - 9 ธ.ค.56
สืบสานล้านนา ปู่จาวัดน้อย" ในวันที่ 8-9 ธ.ค.56 ณ ม.แม่โจ้     < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เสนอให้นักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ ระดับปริญญาตรี
สาขาแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์        < รายละเอียด >
-  มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล       < รายละเอียด >
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ การประกวดวาดภาพ
ประกวดเรียงความ และร่วมชมนิทรรศการในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
< รายละเอียด >
-  บริษัท ซาบินา ฟาร์อีสท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดไอเดียการตลาด
"Sabine Pretty Perfect Idea Tomorrow Award 2013"    < รายละเอียด >
-  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  < รายละเอียด >
- ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวหอพักนักศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2556 < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนิสิต นักศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556   < รายละเอียด >
-  อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริและได้รับรางวัลชมเชย    < รายละเอียด >
-  นิตยสารสารคดี  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สารคดี FC     < รายละเอียด >
- มููลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพ
พรรณี  ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย
ประจำปี 2556     < รายละเอียด >
-  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้รับทราบถึงการเปิดให้บริการงาน     < รายละเอียด >
-  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต  < รายละเอียด >
- บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาและประชาสัมพันธ์
งานสัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จของคนอิสราเอล จุดประกายคนไทยมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ"    < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลื่อนกำหนดส่งผลงานประกวด
แอนิเมชั่น ภาพยนตร์สั้น และบทความ ในโครงการประกวด ผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "บัณฑิตไทยไม่โกง"       < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานสร้างสรรค์
เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์"    < รายละเอียด >
-  บริษัท นานมี จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี Horse อะวอร์ด
และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบราราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556
< รายละเอียด >
-  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เข้าร่วมโครงการ "SIPA Young Talent 2013" < รายละเอียด >
-  ชมรมพุทธศาสตร์สากล เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ    < รายละเอียด >
-  ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวคิด
ธุรกิจคนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน"   < รายละเอียด >
-  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด   < รายละเอียด >
-  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการราชภัฏปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ       < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยแพร่ทุนการศึกษา < รายละเอียด >
-  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เผยแพร่
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2556 ปีที่ 5  < รายละเอียด >
-  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขยายระยะเวลาการส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ
นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ประจำปี 2556     < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)
< รายละเอียด >
- มหาวิทยาลัยบูรพาประชาสัมพันธ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1             < รายละเอียด >
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ      < รายละเอียด >
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน