รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย

 

   

<< รายละเอียด >>

 

 

 

กรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูล

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิตตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวอรนุช กฤตยขจรสกุล

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล

นางอโนชา กรันย์ชาคร

นางสาวสมพร ศิริวรา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษร

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัยตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

นายจารุต ฐิติวร

นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

นางสาวอัจนา ปราชญากุล

นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

นายจารุต ฐิติวร

นางอโนชา กรันย์ชาคร

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม

นายประสาน นันทะเสน

นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์

ว่าที่ร้อยโทธนเดช กังสวัสดิ์

นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์

นางสาวกาญจนา พึ่งผล

องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

นายณฐ สบายสุข

นางสาวพิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษรนางนวพร ม่วงทอง

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

นายอำนวย ปาอ้าย

นายประสาน นันทะเสน

นายจารุต ฐิติวร

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์

นางอโนชา กรันย์ชาคร

คณะกรรมการกำกับดูแลตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย

ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

คณะวิทยาการจัดการ

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูล

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิตตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

นางสาวอรนุช กฤตยขจรสกุล

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล

นางอโนชา กรันย์ชาคร

นางสาวสมพร ศิริวรา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษร

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษร

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัยตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

นายจารุต ฐิติวร

นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

นางสาวอัจนา ปราชญากุล

นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

นายจารุต ฐิติวร

นางอโนชา กรันย์ชาคร

นางสาวสมพร ศิริวรา

นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม

นายประสาน นันทะเสน

นางสาวนิชชิชญา นราฐปนนท์

ว่าที่ร้อยโทธนเดช กังสวัสดิ์

นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์

นางสาวกาญจนา พึ่งผล

องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นายณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

นายณฐ สบายสุข

นางสาวพิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชรอักษรนางนวพร ม่วงทอง

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

นายอำนวย ปาอ้าย

นายประสาน นันทะเสน

นายจารุต ฐิติวร

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นางสาวศิริพร อัศวจารุวรรณ

นางอโนชา กรันย์ชาคร

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร

นางสาวปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์

นางอโนชา กรันย์ชาคร

-- /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:16.0pt; font-family:"TH SarabunPSK",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-language:AR-SA;} -->
 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน