รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ

 

อาจารย์ ธนัช ถิ่นวัฒนากูล

รองประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ปานมณี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

กรรมการ

อาจารย์ประสาน นันทะเสน
กรรมการ


 

อาจารย์ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา

กรรมการ


อาจารย์ณฐ  สบายสุข

กรรมการ

อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
กรรมการ


อาจารย์อัจนา ปราชญากุล
กรรมการ

นางสาววาริน  ภารสุคนธ์

เลขานุการ

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai