รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ปาอ้าย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประธานกรรมการ

 

อาจารย์ ธนัช ถิ่นวัฒนากูล

รองประธานกรรมการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน อินหว่าง

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฆเนศวร ทะกอง

กรรมการ

นายคมศิลป์ ศิริวงศ์

กรรมการ

นายเฑียร คุมพล

กรรมการ

อาจารย์ประสาน นันทะเสน
กรรมการ

อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์
กรรมการ

อาจารย์ณฐ  สบายสุข

กรรมการ

อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์

กรรมการ

อาจารย์อัจนา ปราชญากุล
กรรมการ


ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ
กรรมการ


ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์
กรรมการ

นางสาววาริน  ภารสุคนธ์

เลขานุการ

นางอโนชา  กรันย์ชาคร

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน