รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล
ประธานสาขาวิชาการตลาด

การศึกษา

ตำแหน่งบธ.บ. สาขา การตลาด
บธ.ม. สาขา การตลาด
อาจารย์

 

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย

การศึกษา

น.บ. สาขา นิติศาสตร์

ศษ.บ. สาขา บริหารธุรกิจ

กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

ค.ด. สาขา พัฒนศึกษา

ตำแหน่ง

ผศ.

 

อาจารย์ปรัชญาเมธี เทียนทอง

การศึกษา


ตำแหน่ง

บธ.บ. สาขา การตลาด
บธ.ม. สาขา การตลาด

อาจารย์

 

อาจารย์สุพาพร ลอยวัฒนกุล

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วท.ม. สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. สาขา การจัดการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน