รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์อรนุช กฤตขจรสกุล
ประธานสาขาวิชาการตลาด

การศึกษา

ตำแหน่งบธ.บ. สาขา การตลาด
บธ.ม. สาขา การตลาด
อาจารย์

 

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย

การศึกษา

น.บ. สาขา นิติศาสตร์

ศษ.บ. สาขา บริหารธุรกิจ

กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา

ค.ด. สาขา พัฒนศึกษา

ตำแหน่ง

ผศ.

 

อาจารย์ปรัชญาเมธี เทียนทอง

การศึกษา


ตำแหน่ง

บธ.บ. สาขา การตลาด
บธ.ม. สาขา การตลาด

อาจารย์

 

อาจารย์สุพาพร ลอยวัฒนกุล

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วท.ม. สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. สาขา การจัดการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์ โชคชัย ศรีอนันต์

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการเงินและการธนาคาร
ศศ.บ. สาขาการเมืองการปกครอง
Master of Business Administration in Marketing
Master of Arts in Marketing Management

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai