รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี

การศึกษา

ตำแหน่ง
บธ.บ. สาขา การบัญชี
บธ.ม. สาขา บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
อาจารย์

 

อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา

การศึกษา

ตำแหน่ง
บช.บ. สาขา การบัญชี
บธ.ม. สาขา บัญชีการเงิน
อาจารย์

 

อาจารย์อัจนา ปราชญากุล

การศึกษา

ตำแหน่ง
บธ.บ. สาขา การบัญชี
บธ.ม. สาขา บัญชีการเงิน
อาจารย์

 

อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ

การศึกษา

ตำแหน่ง
บธ.บ. สาขา การบัญชี
บช.ม. สาขา บัญชีการเงิน
อาจารย์

 

อาจารย์กฤชชัย สุขเสวี

การศึกษา

ตำแหน่ง
บช.บ. สาขาวิชาการบัญชี
บช.ม. สาขาวิชาการบัญชี
อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai