รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์
ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การบริหาร
บธ.ม. สาขา การบริหารองค์การและการจัดการ


ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ

การศึกษา

ตำแหน่ง
บธ.บ. สาขา การบริหารงานบุคคล
บธ.ม. สาขา การจัดการทั่วไป
อาจารย์

 

ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การบัญชี
กจก.ม. สาขา การจัดการ
บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

ดร.ปรีดาพร  อารักษ์สมบูรณ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บธ.ม. สาขา การบริหารองค์การและการจัดการ

บธ.ด. สาขา การการตลาด

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์ชุติมา นุตยะสกุล

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การจัดการทั่วไป

บธ.ม. สาขา MBA บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน