รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการเจ้าหน้าที่

นางสาววาริน  ภารสุคนธ์

การศึกษา

ศษ.บ. สาขา เทคโนโลยีการศึกษา

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

ภาระงาน

งานกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

ปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

นางสาวสมพร  ศิริวรา

การศึกษา

บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

ภาระงาน

งานวิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และงานวิจัย

 

นางสาวกาญจนา  พึ่งผล

การศึกษา

บธ.บ. สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. สาขา การจัดการ

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

งานแผน งบประมาณ และการเงิน

 

นางสาวทัศนวรรณ  ทัศนะพงษ์

การศึกษา

บธ.บ. สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

งานธุรการ

 

นางสาวศิริพร  อัศวจารุวรรณ

การศึกษา

บธ.บ. สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

งานแผน งบประมาณ และการเงิน

 

นางสาวสิริญพิชญา  วงศ์เพชรอักษร

การศึกษา

คศ.บ. สาขาอาหารและโภชนาการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

งานธุรการ และงานกิจการนักศึกษา

 

นางอโนชา  กรันย์ชาคร

การศึกษา

ศศ.บ. สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

งานพัสดุครุภัณฑ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา

และการบริหารความเสี่ยง

 

nawaporn

นางนวพร  ม่วงทอง

การศึกษา

ศศ.บ. สาขา รัฐศาสตร์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

งานบรรณารักษ์

 

นายฉัตรชัย  อิ่มอารมณ์

การศึกษา

วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาระงาน

งานคอมพิวเตอร์

 

นางสาววรรณา  วงษ์ศรี

การศึกษา

ประถมศึกษา ปีที่ 4

ตำแหน่ง

นักการ

ภาระงาน

 

นางสาวสำลี ปิทอง

การศึกษา

ประถมศึกษา ปีที่ 4

ตำแหน่ง

นักการ

ภาระงาน

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน