รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA

ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การศึกษา

 


ตำแหน่ง
ศศ.บ. สาขา นิเทศศาสตร์

บธ.ม. สาขา การจัดการ

บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ

อาจารย์

 

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การเงินและการธนาคาร

บธ.ม. สาขา การเงินและการธนาคาร

กจ.ด. สาขา การจัดการธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

no

ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขา นาฏศิลป์และการละคร

นศ.ม. สาขา นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์

บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

no

ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

การศึกษา

วท.บ สาขา บริหารธุรกิจเกษตร

บธ.ม สาขา บริหารธุรกิจ

บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai