รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การเงินและการธนาคาร

บธ.ม. สาขา การเงินและการธนาคาร

กจ.ด. สาขา การจัดการธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

การศึกษา

 


ตำแหน่ง
ศศ.บ. สาขา นิเทศศาสตร์

บธ.ม. สาขา การจัดการ

บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ

อาจารย์

 

no

ดร.นิชชิชญา เกิดช่วย

การศึกษา

ศศ.บ. สาขา นาฏศิลป์และการละคร

นศ.ม. สาขา นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์

บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

no

ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การเงินการธนาคาร
บธ.ม. สาขา การตลาด
กจ.ด. สาขา การจัดการธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

no

ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์

การศึกษา

วท.บ สาขา บริหารธุรกิจเกษตร

บธ.ม สาขา บริหารธุรกิจ

บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน