รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์ณฐ  สบายสุข

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขา สื่อสารมวลชน

ศศ.ม. สาขา สื่อสารมวลชน

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์ธนัช  ถิ่นวัฒนากูล

การศึกษา

ตำแหน่ง
ศศ.บ. สาขา การประชาสัมพันธ์
นศ.ม. สาขา วาทวิทยา
อาจารย์

 

อาจารย์สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล

การศึกษา

ตำแหน่ง
ค.บ. สาขา ภาษาไทย
นศ.ม. สาขา นิเทศศาสตร์ธุรกิจ
อาจารย์

 

อาจารย์นภรภิสฎ์ ลัภกิตโร

การศึกษา

ตำแหน่งบธ.บ. สาขา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
นศ.ม. สาขา นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
อาจารย์

 

อาจารย์ปิยะภัทร คงแสนคำ

การศึกษา

นศ.บ. สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ศศ.ม. สาขา นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน