รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การศึกษา

ตำแหน่ง


ศศ.บ. สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขา การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อาจารย์

 

อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์

การศึกษาตำแหน่ง


ศศ.บ. สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
MB.A. Specialist in hospitality and Tourism
Postgraduate Certificate in Interdisciplinary 
Studies

อาจารย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์

การศึกษา

ตำแหน่ง
ศศ.บ. สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
อาจารย์

 

อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

การศึกษา

ตำแหน่ง
ศศ.บ. สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์

 

อาจารย์ทักษินาฏ  สมบูรณ์

การศึกษา


ตำแหน่ง

ศศ.บ. สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์

 

อาจารย์ Wang Yu-Wen

การศึกษา
ตำแหน่ง

B.A. Sociology
อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน