รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม

ประธานสาขาวิชาการจัดการ

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การบัญชี

น.บ. สาขา นิติศาสตร์

บธ.ม. สาขา บัญชีการเงิน

ปร.ด. สาขา การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช

การศึกษา

บธ.บ. สาขา การจัดการ
บธ.ม. สาขา การจัดการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

no

ผศ.สุพรรัตน์ วงษ์ศรี

การศึกษา

บธ.บ สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด

บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์

การศึกษา


ตำแหน่ง
บธ.บ. สาขา การตลาด
บธ.ม. สาขา การจัดการทั่วไป
บธ.ด. สาขา บริหารธุรกิจ
อาจารย์

 

vanida

อาจารย์วนิดา  รุ่งแสง

การศึกษา

 

ตำแหน่ง


ศศ.บ. สาขา การจัดการทั่วไป

บธ.ม. สาขา บริหารธุรกิจ

อาจารย์

 

 

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน