รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษา

ศ.บ. สาขา เศรษฐศาสตร์

วท.ม. สาขา เศรษฐศาสตร์

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

การศึกษา

ตำแหน่ง
วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์

 

อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์

การศึกษา

ตำแหน่งวท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์

 

อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

การศึกษา

ตำแหน่ง
บธ.บ. สาขา การจัดการทั่วไป
วท.ม. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์

 

อาจารย์จัดการ  หาญบาง

การศึกษา

ตำแหน่ง
วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์

 

อาจารย์ปราริชาติ  รื่นพงษ์พันธ์

การศึกษา


ตำแหน่ง

ศศ.บ. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม. สาขา การศึกษาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน