รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการอาจารย์จารุต ฐิติวร

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การศึกษา

ศ.บ. สาขา เศรษฐศาสตร์

พบ.ม. สาขา พัฒนการเศรษฐกิจ

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

อาจารย์ประสาน นันทะเสน

การศึกษา

วท.บ. สาขา เทคโนโลยีเซรามิกส์

ค.อ.ม. เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ และเทคนิคศึกษา

ศ.ม. สาขา เศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง

อาจารย์

 

ดร.กิตติวงค์ สาสวด

การศึกษา

ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์เกษตร

ศศ.ม. เศรษฐศาสตร์

ปร.ด. สาขา การบริหารการพัฒนา

ตำแหน่ง

อาจารย์

 


คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

การค้นหางานและสมัครงาน