รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

-  บริษัท คิวป์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2014 CUBE STAR AUDITION in Thailand        < รายละเอียด >
-  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งทีมนักเรียน นักศึกษา
และนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน
เรื่อง "อาเซียน... แตกต่างอย่างกลมกลืน"                 < รายละเอียด >
-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557                      < รายละเอียด >
-  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
< รายละเอียด >
-  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชิญชวน "ประกวดกลอนสะท้อนความ
ปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดอง
ของเพื่อนร่วมชาติ                                           < รายละเอียด  >
-   บริษัท อินสไปเรชั่น คิท จำกัด ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วด
< รายละเอียด >
-  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประชาสัมพันธ์งาน
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น                 < รายละเอียด >

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้"

ปี 2557   < รายละเอียด >

- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดข้อเขียนความ
ประทับใจที่ีศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทรัอยกรองเทิดเกียรติคุณครู  < รายละเอียด >
-  สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชิญร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคมของศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา                             < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญแจ้ง
องค์กรในสังกัดจัดทีมแข่งขันการอ่านพระธรรมฯ , ขอส่งโครงการเพื่อรับทราบ
และประชาสัมพันธ์                                         < รายละเอียด >
-  ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจ
คนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ปี 2  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับรางวัล "SEAMEO -
Australia Education Links Award" ประจำปี 2557  < รายละเอียด >
-  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
< รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >
-   บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงงานว่าง   < รายละเอียด >

-  บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอชเอสแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอวิสัยทัศน์

วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ

การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ < รูปการนำเสนอวิสัยทัศน์ >

 


กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 งานกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม

ประจำปีการศึกษา 2557

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปกิจกรรม >

 


กิจกรรมอธิการบดีและคณะผู้บริหารพบประชาคม

วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. คณบดี อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีและคณะ

ผู้บริหารพบประชาคม ณ ห้องโชคอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                < รูปกิจกรรม >

 


ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 12.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
< รูปการประชุม >

 


งานกษีณาลัย 57

วันที่ 17 กันยายน 2557 คณบดี อาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาม " กษีณาลัย 57 "

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปกิจกรรม >

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 กันยายน 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้

ทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปกิจกรรม >

 


โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 สาขาวิชาการจัดการ

จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

ณ ค่ายเพชรรัตน์ ในพระอุปถัมภ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

< รูปกิจกรรม >

 


โครงการกีฬาพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการกีฬาพัฒนา

นักศึกษา Tourism & Hotel 'Sport day 2014

ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ สนามฟุตบอล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์              < รูปกิจกรรม >

 


โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 2 กันยายน 2557 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอน ( การพัฒนาและฝึกทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ) ณ ห้อง 900

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์              < รูปกิจกรรม >

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

< รูปกิจกรรม >

บริการวิชาการ โครงการ"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน" < รูปภาพกิจกรรม >

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 < รูปภาพ >

พิธีไหว้ครู วันที่ 4 กันยายน 2557 < รูปภาพกิจกรรม >

ศึกษาดูงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา < รูปภาพ >

การประกวดดาวเดือนคณะประจำปี2557 < รูปภาพกิจกรรม 1, 2, 3 >

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจ คณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพ >

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรม < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน HRM ปี 2557 < รูปภาพกิจกรรม >

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวก้บเว็บไซต์คณะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 

ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ