บุคลากร

รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

-  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >

-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557  < รายละเอียด >

-  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกองานด้านเทศนิค ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่าง
ประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558   < รายละเอียด >

-  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ

ครั้งที่ 11 (นานาชาติ)    < รายละเอียด >

-  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงทรา จัดโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา   < รายละเอียด >
-  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการ "TISCO Young Financial Planner Camp"   < รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมมือกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดำเนินการผึกอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบขับรถและผู้ต่ออายุใบขับรถ < รายละเอียด >
- มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง
"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ"
< รายละเอียด >
-  ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมิเดีย "2014 ASEAN-Korea Multimedia Competition"      < รายละเอียด >
-  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ 19 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2557  < รายละเอียด >
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชิญร่วมกิจกรรม The Green Tripper < รายละเอียด >
!!!  แจ้งเปลี่ยนแปลง วันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2556
< รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >
-   บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงงานว่าง   < รายละเอียด >

-  บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอชเอสแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
< รายละเอียด >
-  สำนักงานสอบบัญชี คอสโม รับสมัครนักศึกษาฝึกงานด้านตรวจสอบบัญชี
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

เลือกตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 คณะวิทยาการจัดการได้จัด

การเลือกตั้งหาตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพกิจกรรม >

 

 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

" เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา "

    โดยความร่วมมือระหว่าง 

สำนักงานสรรพากรภาค 5 ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

< รูปภาพกิจกรรม วันที่ 1, 2, 3, 4>
 

โครงการปัจฉิมนิเทศบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2557คณะวิทยาการจัดการ ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องการะเกด

< รูปภาพกิจกรรม >

 


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน ที่คณะวิทยาการจัดการ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้มาศึกษาดูงาน ที่คณะวิทยาการจัดการ    < รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด  < รูปภาพกิจกรรม >

 


เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557  ณ อาคาร 1

< รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพี่อให้ทันต่อการเรียนรู้และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

< รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่  6  มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สตูดิโอ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัดปทุมธานี โดยได้เข้าร่วมชมการบันทึกเทปรายการ
ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day และครั้งนี้มีนักศึกษาได้ร่วมแสดงละครกับแก๊งค์ 3 ช่า  ซึ่งจะได้ออกอากาศจริงในวันที่ 20 เมษายน 2557 ต่อไป
< รูปภาพกิจกรรม >

 


ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วม ฟังการบรรยายจาก ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมลในหัวข้อเรื่อง “ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องโชคอนันต์
อาคารเรียนรวมและอำนายการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557             < รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับนักศึกษา"


คณะวิทยาการจัดการได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับนักศึกษา"     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการจิตอาสา ชาววิทยาการจัดการ พัฒนาชุมชน

วันที่ 7 - 9 กุมพาพันธ์ 2557 คณะวิทยาการจัดการได้จัด โครงการจิตอาสา ชาววิทยาการจัดการ พัฒนาชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา     < รูปภาพกิจกรรม >

 


ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธูรกิจและการบัญชี สัมมนากลางภาค

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์  2557 สัมมนากลางภาค

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

ณ ห้องการะเกด เวลา ๘.๓๐ น. < รูปภาพกิจกรรม >

 


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 23 มกราคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
< รูปภาพการประชุม >

 


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2556

วันที่ 15 มกราคม 2557
สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และข้าราชการ  ได้แถลงผลงานต่อประชาคมและมอบรางวัลเพชรราชนครินทร์     < รูปภาพกิจกรรม >

 


สัมมนาฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

วันที่ 15 มกราคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ
จัดสัมมนาฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
หัวข้อ "การปรับตัวรับ AEC"  < รูปภาพกิจกรรม >

 


กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2556

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์  ได้จัดกีฬาสารภีสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้น     < รูปภาพกิจกรรม >

 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556  ณ  หอประชุมใหญ่  ชั้น  ๕  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปภาพกิจกรรม >

 

 


ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2/2556

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2/2556

ณ ห้องการะเกด เวลา ๘.๓๐ น. < รูปภาพกิจกรรม >

 


พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ  หอประชุมใหญ่  ชั้น  ๕  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          < รูปภาพกิจกรรม >

 


การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องการะเกด                  < รูปภาพกิจกรรม >

 


พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครู   ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๖
วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  กรกฎาคม    ๒๕๕๖
ณ  หอประชุมใหญ่  ชั้น  ๕  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพกิจกรรม >

 


กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและงานประเพณีไทย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2256 คณะวิทยาการจัดการได้จัด กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและงานประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบางพระ อำเภิเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา < รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการบริการวิชาการ ณ เทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดบริการวิชาการ ณ เทศบาลตำบลพนมสารคาม บรรยายหัวข้อ เพิ่มทักษะและความรู้ตามหลักการพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข

< รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 สาขาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดอบรม เรื่อง เพิ่มมูลค่าพนักงานบัญชีด้วยการตรวจสอบภายในสมัยใหม่

< รูปภาพกิจกรรม >

 


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556" เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้พบกับผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ ได้รับทราบกติกาต่าง ๆ ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตในสถานที่แห่งใหม่

< รูปภาพกิจกรรม >

 


คณะวิทยาการจัดการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

< รูปภาพกิจกรรม >

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

 

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวก้บเว็บไซต์คณะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์