รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ขอเชิญส่งนักศึกษา

เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2557

< รายละเอียด >

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประชาสัมพันธ์ "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกกษ์" (Flora Festival 2014) ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558        < รายละเอียด >
-  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นฯ
< รายละเอียด >
-  สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"       < รายละเอียด >
-  บริษัท คิวป์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2014 CUBE STAR AUDITION in Thailand        < รายละเอียด >
-  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งทีมนักเรียน นักศึกษา
และนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน
เรื่อง "อาเซียน... แตกต่างอย่างกลมกลืน"                 < รายละเอียด >
-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557                      < รายละเอียด >
-  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
< รายละเอียด >
-  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชิญชวน "ประกวดกลอนสะท้อนความ
ปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดอง
ของเพื่อนร่วมชาติ                                           < รายละเอียด  >
-   บริษัท อินสไปเรชั่น คิท จำกัด ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วด
< รายละเอียด >
-  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประชาสัมพันธ์งาน
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น                 < รายละเอียด >

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้"

ปี 2557   < รายละเอียด >

- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดข้อเขียนความ
ประทับใจที่ีศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทรัอยกรองเทิดเกียรติคุณครู  < รายละเอียด >
-  สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชิญร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคมของศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา                             < รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

- บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน มีนโยบายรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2559
<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ    < รายละเอียด >

-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ

จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพการประชุม >

 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 12.30 น. คณบดี อาจารย์และ

บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมชั้น 5

อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพพิธีถวายเครื่องราชสักการะ >

 


โครงการค่ายการจัดการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาการจัดการ

ได้จัดโครงการค่ายการจัดการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

< รูปภาพโครงการ >

 


โครงการนักศึกษาดูงานSET in the City Tour for University

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชาการจัดการได้จัด

โครงการพานักศึกษาดูงาน SET in the City Tour for University

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

< รูปภาพโครงการ >

 


ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2557

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557เวลา 13.00 - 15.00น.

คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ 3/2557  ณ ห้องแสงทอง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

< รูปภาพการประชุม >

 


โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ

เส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ สตูดิโอ บริษัท

เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี

< รูปภาพโครงการ >

 

กีฬาสารภีเกมส์ 2557 < รูปภาพกีฬาสารภีเกมส์ >

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ 2557 < รูปภาพ >

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ < รูปภาพ >

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด < รูปกิจกรรม >

การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2557 <รูปภาพการประชุม >

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพการประชุม >

Big Cleaning Day < รูปกิจกรรม >

ประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพการประชุม >

อธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี
< รูปภาพการแสดงความยินดีจากอธิการบดีและผู้บริหาร >

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai