รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

 
stu58

ข่าวประชาสัมพันธ์

-  สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์โครงการ

"สื่อสร้างสรรค์ สังคมสมานฉันท์" < รายละเอียด >

- สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ
ฝ่าวิกฤตโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.-31 ก.ค.58 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา
< รายละเอียด >

-  สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศ

การสัญจร"Sex วัยรุ่น ...เลือกได้" ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.-30 เม.ย.58

ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา   < รายละเอียด >

-  ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ราชนครินทร์ ๕๘  < รายละเอียด >

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ขอเชิญส่งนักศึกษา

เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2557

< รายละเอียด >

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประชาสัมพันธ์ "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกกษ์" (Flora Festival 2014) ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558        < รายละเอียด >
-  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นฯ
< รายละเอียด >
-  สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"       < รายละเอียด >
-  บริษัท คิวป์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2014 CUBE STAR AUDITION in Thailand        < รายละเอียด >
-  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งทีมนักเรียน นักศึกษา
และนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน
เรื่อง "อาเซียน... แตกต่างอย่างกลมกลืน"                 < รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ    < รายละเอียด >

-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >
-   บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงงานว่าง   < รายละเอียด >

-  บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอชเอสแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น.

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  < รูปการประชุม >

 


โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 28 มกราคม 2558 สาขาวิชาการตลาด

จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ณ วัดชมโพธยาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

< รูปโครงการ >

 


ประชุมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 21, 28 มกราคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ

จัดการประชุมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปการประชุมวันที่ 21 และ 28 >

 


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 14 มกราคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปภาพการปฐมนิเทศ >

 


กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ

สำนักงานกรมสรรพากร ภาค 5 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

ก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง

" การเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา " ณ ห้องโชคอนันต์

อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

วันที่ 9 - 11 มกราคม 2558

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการฝึกอบรม

พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตร " การผสมเครื่องดื่ม " เป็นรุ่นที่ 3

ณ สัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปโครงการ >

 


โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 6 - 7 มกราคม 2558

อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วม

โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษา

ปีการศึกษา 2557  ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  < รูปภาพ >

โครงการอบรมเศรษฐ์กิจพอเพียงตามรอยพ่อ สาขาวิชาการจัดการ < รูปภาพ >

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ < รูปภาพ >

กีฬาสารภีสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 < รูปภาพการแข่งขันกีฬา >

ประชุมอาจารย์เพื่อคัดเลือกประธานสาขาวิชา < รูปภาพการประชุม >

คณะวิทยาการจัดการส่งความสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 < รูปภาพ >

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ < รูปภาพโครงการ >

โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม < รูปภาพโครงการ >

โครงการสัมมนาวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ < รูปภาพโครงการ >

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

งานวิจัย

การวิจัยเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากสามารถ
สร้างองค์ความรู้ ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
       คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดแนวทาง
ส่งเสริมและสนับสนุนไว้ดังนี้
    1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของคณะวิทยาการจัดการ 
ในการผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม
    2. ส่งเสริม ให้นักศึกษาทำวิจัย senior project เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะพื้นฐาน
ในการทำงานวิจัย
อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษและนักศึกษา  ท่านใดสนใจในการทำวิจัย ติดต่อ
คณบดี ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัย อาจารย์จารุต ฐิติวร 081-4297007 
 อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
   ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
 
- ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558 >> รายละเอียด <<

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai