รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

-  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"       < รายละเอียด >
-  บริษัท คิวป์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2014 CUBE STAR AUDITION in Thailand        < รายละเอียด >
-  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งทีมนักเรียน นักศึกษา
และนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน
เรื่อง "อาเซียน... แตกต่างอย่างกลมกลืน"                 < รายละเอียด >
-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557                      < รายละเอียด >
-  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
< รายละเอียด >
-  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชิญชวน "ประกวดกลอนสะท้อนความ
ปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดอง
ของเพื่อนร่วมชาติ                                           < รายละเอียด  >
-   บริษัท อินสไปเรชั่น คิท จำกัด ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วด
< รายละเอียด >
-  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประชาสัมพันธ์งาน
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น                 < รายละเอียด >

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้"

ปี 2557   < รายละเอียด >

- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดข้อเขียนความ
ประทับใจที่ีศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทรัอยกรองเทิดเกียรติคุณครู  < รายละเอียด >
-  สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชิญร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคมของศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา                             < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญแจ้ง
องค์กรในสังกัดจัดทีมแข่งขันการอ่านพระธรรมฯ , ขอส่งโครงการเพื่อรับทราบ
และประชาสัมพันธ์                                         < รายละเอียด >
-  ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจ
คนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ปี 2  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับรางวัล "SEAMEO -
Australia Education Links Award" ประจำปี 2557  < รายละเอียด >
-  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
< รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >
-   บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงงานว่าง   < รายละเอียด >

-  บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอชเอสแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

Big Cleaning Day

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day "

ณ บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ

< รูปกิจกรรม >

 


ประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ

จัดการประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพการประชุม >

 


อธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 อธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ

ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่านใหม่

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพการแสดงความยินดีจากอธิการบดีและผู้บริหาร >

 


คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุม ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุม

ครั้งที่ 1/2557ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพการประชุม >

 


โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 22 - 24 กันยายน 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จัดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพ

ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี < รูปภาพในโครงการ >

 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาการเงินและการบัญชี

วันที่ 24 กันยายน 2557 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี        จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก < รูปภาพในโครงการ >

 


โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกปี 2557 สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 24 กันยายน 2557 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ

ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกปี 2557 ณ ห้องประชุม 2 ตึก 3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพในโครงการ >

 


ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอวิสัยทัศน์

วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ

การสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ < รูปการนำเสนอวิสัยทัศน์ >

 


กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 งานกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม

ประจำปีการศึกษา 2557

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปกิจกรรม >

พัฒนาบุคลิกภาพการทำงานเป็นทีมเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและสร้างจิตสาธารณะ < รูปกิจกรรม >

กิจกรรมอธิการบดีและคณะผู้บริหารพบประชาคม < รูปกิจกรรม >

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รูปการประชุม >

งานกษีณาลัย 57 < รูปกิจกรรม >

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ < รูปกิจกรรม >

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการ < รูปกิจกรรม >

โครงการกีฬาพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม < รูปกิจกรรม >

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการ < รูปกิจกรรม >

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai