บุคลากร

รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

-  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งทีมนักเรียน นักศึกษา
และนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน
เรื่อง "อาเซียน... แตกต่างอย่างกลมกลืน"                 < รายละเอียด >
-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557                      < รายละเอียด >
-  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
< รายละเอียด >
-  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชิญชวน "ประกวดกลอนสะท้อนความ
ปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดอง
ของเพื่อนร่วมชาติ                                           < รายละเอียด  >
-   บริษัท อินสไปเรชั่น คิท จำกัด ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วด
< รายละเอียด >
-  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประชาสัมพันธ์งาน
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น                 < รายละเอียด >

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้"

ปี 2557   < รายละเอียด >

- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดข้อเขียนความ
ประทับใจที่ีศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทรัอยกรองเทิดเกียรติคุณครู  < รายละเอียด >
-  สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชิญร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคมของศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา                             < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญแจ้ง
องค์กรในสังกัดจัดทีมแข่งขันการอ่านพระธรรมฯ , ขอส่งโครงการเพื่อรับทราบ
และประชาสัมพันธ์                                         < รายละเอียด >
-  ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจ
คนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ปี 2  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับรางวัล "SEAMEO -
Australia Education Links Award" ประจำปี 2557  < รายละเอียด >
-  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >
-   บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงงานว่าง   < รายละเอียด >

-  บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอชเอสแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม วันที่ 2 - 3 กันยายน 2557 ณ สายธารรีสอร์ท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี                                     < รูปกิจกรรม >

 


บริการวิชาการ โครงการ"การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน"

ด้วยโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ "

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน " ได้เชิญ อาจารย์ปฏิญญา

ฤทธิฤาธร, อาจารย์ ณฐ สบายสุข และนักศึกษางานกิจการ

นักศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอาเซียนพร้อมจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับกับหัวข้อการบรรยาย วันที่ 5 กันยายน 2557

ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล < รูปภาพกิจกรรม >

 


การประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
< รูปภาพ >

 


พิธีไหว้ครู วันที่ 4 กันยายน 2557

อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

และมอบรางวัล " เพชรสารภี " วันที่ 4 กันยายน 2557

ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์                              < รูปภาพกิจกรรม >

 


ศึกษาดูงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา

อาจารย์ปฏิญญา  ฤทธิฤาธรและนักศึกษางานกิจการนักศึกษา เดิน

ทางไปดูงานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 2

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต      < รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2557ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ < รูปภาพ >

 


การประกวดดาวเดือนคณะประจำปี2557

ภาพบรรยากาศการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพกิจกรรม 1, 2, 3 >

 


หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ        < รูปภาพ >

 

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและ

วัฒนธรรม < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน HRM ปี 2557 < รูปภาพกิจกรรม >

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ก่อให้เกิดปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม

< รูปภาพกิจกรรม >

โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการตลาด < รูปภาพกิจกรรม >

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัยเชิงพื้นที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2557

< รูปภาพกการประชุม >

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 < รูปภาพกิจกรรม >

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวก้บเว็บไซต์คณะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 

ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ