รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชันความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในด้านการใช้ภาษา การประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.    < รายละเอียด >

- กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน

เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การประชุมสุดยอดกรอบความร่วม

มือเอเชีย ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

< รายละเอียด >

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ขอเชิญส่งนักศึกษา

เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2557

< รายละเอียด >

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประชาสัมพันธ์ "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกกษ์" (Flora Festival 2014) ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558        < รายละเอียด >
-  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นฯ
< รายละเอียด >
-  สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"       < รายละเอียด >
-  บริษัท คิวป์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2014 CUBE STAR AUDITION in Thailand        < รายละเอียด >
-  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งทีมนักเรียน นักศึกษา
และนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน
เรื่อง "อาเซียน... แตกต่างอย่างกลมกลืน"                 < รายละเอียด >
-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557                      < รายละเอียด >
-  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
< รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

- บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการรับสมัครพนักงาน
<- รายละเอียด ->
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 21  พฤศจิกายน 2559 - 9 ธันวาคม 2559 ในวันเวลาราชการ
< รายละเอียด >
- บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
< รายละเอียด >
- บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด ประชาสัมพันธ์และติดประกาศรับสมัครงาน
< รายละเอียด >

- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ครั้งที่ 5/2559 จำนวน 2 อัตรา << รายละเอียดเพิ่มเติม >>

- บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน มีนโยบายรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2559
<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>
-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 3/2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ

จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2559

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพการประชุม >

 


โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาการเงินและการบัญชี

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี

จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง "เจาะลึกความเหมือนที่

แตกต่างระหว่างหลักการบัญชี V.S. หลักภาษี"

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพโครงการ >

 


ประมวลภาพรายงานตัวนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดรายงานตัวนักศึกษา

ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

< รูปภาพ >

 


โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ

จัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพโครงการ >

 


สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

รอบ 2 ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพ >

 


การเสวนาทางวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจSMEsบนพื้นฐานการวิจัย

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ

จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs

บนพื้นฐานการวิจัย ณ ห้องหงษ์ทอง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

< รูปภาพโครงการ >

 


 

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai