บุคลากร

รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

-  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชิญชวน "ประกวดกลอนสะท้อนความ
ปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดอง
ของเพื่อนร่วมชาติ                                           < รายละเอียด  >
-   บริษัท อินสไปเรชั่น คิท จำกัด ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วด
< รายละเอียด >
-  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประชาสัมพันธ์งาน
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น                 < รายละเอียด >

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้"

ปี 2557   < รายละเอียด >

- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดข้อเขียนความ
ประทับใจที่ีศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทรัอยกรองเทิดเกียรติคุณครู  < รายละเอียด >
-  สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชิญร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคมของศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา                             < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญแจ้ง
องค์กรในสังกัดจัดทีมแข่งขันการอ่านพระธรรมฯ , ขอส่งโครงการเพื่อรับทราบ
และประชาสัมพันธ์                                         < รายละเอียด >
-  ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจ
คนรุ่นใหม่ "ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน" ปี 2  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับรางวัล "SEAMEO -
Australia Education Links Award" ประจำปี 2557  < รายละเอียด >
-  สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558"
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
แก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >

-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557  < รายละเอียด >

-  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกองานด้านเทศนิค ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่าง
ประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558   < รายละเอียด >

-  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ

ครั้งที่ 11 (นานาชาติ)    < รายละเอียด >

-  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงทรา จัดโครงการประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกมาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา   < รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >
-   บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงงานว่าง   < รายละเอียด >

-  บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอชเอสแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2557ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ < รูปภาพ >

 

 


การประกวดดาวเดือนคณะประจำปี2557

ภาพบรรยากาศการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพกิจกรรม 1, 2, 3 >

 


หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ        < รูปภาพ >

 


สาขาวิชาการเงินและการบัญชี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม

สาขาวิชาการเงินและการบัญชี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                < รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน HRM ปี 2557

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นกิจกรรม มหกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ 2557 วันที่ 20 และ 27 สิงหาคม 2557ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, บ้านพักอาจารย์ราชภัฏ(อินทราสา)และวัดโสธรวรราม          < รูปภาพกิจกรรม >

 


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท และวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย โดยมี ผศ.สุมลวรรณ ยิ้มงาม เป็นวิทยากรในงาน วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                  < รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการอบรมปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ก่อให้เกิดปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัด

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิ ก่อให้เกิดปัญญา คุณธรรม

และจริยธรรม ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

< รูปภาพกิจกรรม >

 


โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สาขาการตลาด จัดโครงการพัฒนานักศึกษา ไปศึกษาดูงานด้านการตลาดและการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย ที่งานThailand Best Shopping Fair ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี                        < รูปภาพกิจกรรม >

 


การประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัยเชิงพื้นที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2557

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวิจัยเชิงพื้นที่คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่1/2557 เมื่อวันที่ วันที่ 13 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพกการประชุม >

 


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวม

< รูปภาพกิจกรรม >

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาการเงินและการบัญชี <รูปภาพกิจกรรม>

คณะวิทยาการจัดการเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพ ระดับคณะ < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้สู่เยาวชน <รูปภาพกิจกรรม>

รับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขา < รูปภาพกิจกรรม >

อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) < รูปภาพกิจกรรม >

กิจกรรม MICE Academic Exchange Program < รูปภาพกิจกรรม >

ประชุมและลงพื้นที่งานวิจัย < รูปภาพกิจกรรม >

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมมงกุฎไทย < รูปภาพ >

เลือกตัวแทนคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus < รูปภาพกิจกรรม วันที่ 1, 2, 3, 4>

โครงการปัจฉิมนิเทศบริหารธุรกิจและการบัญชี ปีการศึกษา 2556 < รูปภาพกิจกรรม >

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน ที่คณะวิทยาการจัดการ
< รูปภาพกิจกรรม >

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ < รูปภาพกิจกรรม >

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557

< รูปภาพกิจกรรม >

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ < รูปภาพกิจกรรม >

ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง “ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” < รูปภาพกิจกรรม >

โครงการอบรมหลักสูตร "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับนักศึกษา"

< รูปภาพกิจกรรม >

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวก้บเว็บไซต์คณะ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์