รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที 8 กันยายน 2560  < รายละเอียด >
- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 -24 กรกฎาคม 2560 < รายละเอียด >
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" < รายละเอียด >
- ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง < รายละเอียด >
- ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์ฯ และประกวดเรียงความ ในวาระครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE  < รายละะเอียด >
- ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
< รายละเอียด >
ขอเชิญชวน น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชันความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในด้านการใช้ภาษา การประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.    < รายละเอียด >

- กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน

เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) การประชุมสุดยอดกรอบความร่วม

มือเอเชีย ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559

< รายละเอียด >

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ขอเชิญส่งนักศึกษา

เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2557

< รายละเอียด >

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประชาสัมพันธ์ "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกกษ์" (Flora Festival 2014) ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558        < รายละเอียด >
-  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นฯ
< รายละเอียด >
-  สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"       < รายละเอียด >
-  บริษัท คิวป์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2014 CUBE STAR AUDITION in Thailand        < รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

- โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา < รายละเอียด >
- บริษัท วัฒนาฟุตแวร์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการรับสมัครพนักงาน
<- รายละเอียด ->
- มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยงานบริหารงารบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 21  พฤศจิกายน 2559 - 9 ธันวาคม 2559 ในวันเวลาราชการ
< รายละเอียด >
- บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
< รายละเอียด >
- บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด ประชาสัมพันธ์และติดประกาศรับสมัครงาน
< รายละเอียด >

- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ครั้งที่ 5/2559 จำนวน 2 อัตรา << รายละเอียดเพิ่มเติม >>

- บริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน มีนโยบายรับนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2559
<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>
-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 3 เมษายน 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏรานครินทร์ < รูปภาพโครงการ >

 


โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

วันที่ 16 มีนาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปภาพ >

 


โครงการพัฒนานักศึกษาศึกษาดูงานด้านการตลาด

วันที่ 8 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาศึกษาดูงานด้านการตลาด ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา < รูปภาพ >

 


สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1

วันที่ 8 มีนาคม 2560 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ < รูปภาพ >

 


การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560      ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ < รูปภาพ >

 


<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai