รายงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

 
baidu
stu58

ข่าวประชาสัมพันธ์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ขอเชิญส่งนักศึกษา

เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2557

< รายละเอียด >

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประชาสัมพันธ์ "เทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกกษ์" (Flora Festival 2014) ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558        < รายละเอียด >
-  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นฯ
< รายละเอียด >
-  สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
< รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"       < รายละเอียด >
-  บริษัท คิวป์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ
2014 CUBE STAR AUDITION in Thailand        < รายละเอียด >
-  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งทีมนักเรียน นักศึกษา
และนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ  < รายละเอียด >
-  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขยายเวลารับใบสมัครและเค้าโครงผลงาน
เรื่อง "อาเซียน... แตกต่างอย่างกลมกลืน"                 < รายละเอียด >
-  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ขอเชิญส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ : เงินทอง ของมีค่า และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557                      < รายละเอียด >
-  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
< รายละเอียด >
-  สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชิญชวน "ประกวดกลอนสะท้อนความ
ปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดอง
ของเพื่อนร่วมชาติ                                           < รายละเอียด  >
-   บริษัท อินสไปเรชั่น คิท จำกัด ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์เส้นทางสู่อาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วด
< รายละเอียด >
-  ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Jeducation ประชาสัมพันธ์งาน
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น                 < รายละเอียด >

-  ธนาคารไทยพาณิชย์ ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้"

ปี 2557   < รายละเอียด >

- สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกวดข้อเขียนความ
ประทับใจที่ีศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทรัอยกรองเทิดเกียรติคุณครู  < รายละเอียด >
-  สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เชิญร่วมกิจกรรมเดือนสิงหาคมของศูนย์
การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา                             < รายละเอียด >
<<---  ข่าวย้อนหลัง  --->>

ข่าวสมัครงาน

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ    < รายละเอียด >

-  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558           < รายละเอียด  >

-  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

และประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน            < รายละเอียด >

-  โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปี 2557-2558   < รายละเอียด >
-  โรงแรมเซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
< รายละเอียด >
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน สายวิชาการ    < รายละเอียด >
-  โรมแรมในเครือพีชกรุ๊ป รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รายละเอียด >
-  บริษัท ฟิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน    < รายละเอียด >
-  บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด ประกาศการรับสมัครงาน     < รายละเอียด >
-  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง    < รายละเอียด >
-  บริษัท บ้านโพธิ์ แวร์เฮ้าท์ จำกัด รับสมัครงานในตำแหน่ง พนักงานขาย และพนักงานบัญชี   < รายละเอียด >
-   บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงงานว่าง   < รายละเอียด >

-  บริษัท ซุปเปอร์เทค ไบโอ-ออร์แกนิค มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน   < รายละเอียด >

-  บริษัท เอชเอสแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/พนักงานชั่วคราว
< รายละเอียด >

กิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ

กีฬาสารภีเกมส์ 2557

วันที่ 12 -13 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาสารภีเกมส์ 2557ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า < รูปภาพกีฬาสารภีเกมส์ >

 


พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ 2557

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 5

อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์< รูปภาพ >

 


ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ

จัดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 2

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพ >

 


โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 สาขาวิชาการตลาดร่วมกับ

บริษัท เอ็น ดับเบิ้ลยู เอส บิสสิเนส จำกัด จัดโครงการ

"พัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่" ณ ห้องการะเกด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   < รูปกิจกรรม >

 


การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2557

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการจัดการ

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2557

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 3

อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ<รูปภาพการประชุม >

 


ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมชั้น 3

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  < รูปภาพการประชุม >

 


Big Cleaning Day

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ

จัดกิจกรรม " Big Cleaning Day "

ณ บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ

< รูปกิจกรรม >

 


ประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ

จัดการประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพการประชุม >

 


อธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 อธิการบดีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ

ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่านใหม่

ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

< รูปภาพการแสดงความยินดีจากอธิการบดีและผู้บริหาร >

 


คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุม ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุม

ครั้งที่ 1/2557ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี

คณะวิทยาการจัดการ < รูปภาพการประชุม >

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ < รูปภาพในโครงการ >

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาการเงินและการบัญชี < รูปภาพในโครงการ >

โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกปี 2557 สาขาวิชาการตลาด < รูปภาพในโครงการ >

ผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอวิสัยทัศน์
< รูปการนำเสนอวิสัยทัศน์ >

กีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พี่สีส้ม ประจำปีการศึกษา 2557 < รูปกิจกรรม >

พัฒนาบุคลิกภาพการทำงานเป็นทีมเพื่ออนุรักษ์ศิลปะและสร้างจิตสาธารณะ < รูปกิจกรรม >

กิจกรรมอธิการบดีและคณะผู้บริหารพบประชาคม < รูปกิจกรรม >

ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ < รูปการประชุม >

งานกษีณาลัย 57 < รูปกิจกรรม >

<<---  กิจกรรมย้อนหลัง  --->>

โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์

 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ติดตามข่าวสาร

Translate

English Chinese (Simplified) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Thai