ยินดีต้อนรับสู่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

FMS

Slider

แบบประเมินสำหรับนักศึกษา ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

แบบประเมินสำหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เก็บข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

จดหมายข่าวคณะ FMS Newsletter 

ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ 

Close Menu