ยินดีต้อนรับสู่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

logo_rruการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

สำหรับนักศึกษาที่สมัครสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รอบที่ 1 แอดไลน์กลุ่ม
ตาม QR Code นี้ เพื่อพบอาจารย์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

QR Codeสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

logo_rruแบบประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

logo_rruบทสรุป โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562 

725586ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ