ยินดีต้อนรับสู่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ RRU to Learn
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หยุดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกรูปแบบ และการสอบ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ รอบที่ 3
รณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2563
น.ส.กรรณิการ์ ศรีเกษตร รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 20/6/62
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 29/5/62
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Support ในการประกวดมิวสิควิดีโอ Topline creatir awards ครั้งที่ 5 1/2/63
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

logo_rruแบบประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

logo_rruบทสรุป โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562 

725586ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ