ยินดีต้อนรับสู่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

FMS

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2562
12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 12/8/62
28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
น.ส.กรรณิการ์ ศรีเกษตร รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 20/6/62
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 29/5/62
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับรางวัล "Best Support"
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

logo_fms_smallแนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการ

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

การศึกษา
บธ.บ สาขาวิขาการจัดการ
บธ.ม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

E-mail : sirirak.boo@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์

การศึกษา
บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : norrapat.sat@rru.ac.th

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

อาจารย์จรรยา วังนิยม

การศึกษา
วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
บธ.บ. สาขาวิชาการตลาด
บธ.ม. สาขาวิชาการตลาด

E-mail : janya.wan@rru.ac.th

683602จดหมายข่าวคณะ FMS Newsletter 

725586ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ 

Close Menu