คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ