ศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจชุมชน SME และศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน

    วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 หลักสูตรสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการจัดการธุรกิชุมชน SME และสินค้า OTOP รวมถึงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการและธุรกิจชุมชนของประเทศ ตลอดจนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษาดูงานในต่างประเทศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu