โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

    วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย อ.ไตรภพ โคตรวงษา อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล และวิทยากรพี่เลี้ยง คุณกษณิน นวลสนิท จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมทัศนศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu