โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล และวิทยากรพี่เลี้ยง คุณกษณิน นวลสนิท จัดโครงการทัศนศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์จริงในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลบางแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และบ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu