กิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior สาขาวิชาการตลาด

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและอำลา Bye Nior เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษาด้วยทฤษฎีตามรายงานวิชาการสัมมนาทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากในห้องเรียน อันจะนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพด้านการตลาด ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu