กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการตลาด

    วันที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อรับฟังคำแนะนำในการนำความรู้ด้านการตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ และเพิ่มพูนความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 3 และห้อง 121 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu