โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ โดยมี ดร.สติธร ธนานิติโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายเรื่อง รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการตรวจสอบการเลือกตั้ง ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu