โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ ในโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562 โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

>> https://www.facebook.com/fms.rru.th

Close Menu