อ.นรภัทร สถานสถิตย์ ตรวจประกันคุณภาพสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

   วันที่ 7 สิงหาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 7 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu