การประชุมหารือการทำข้อเสนอโครงการวิจัย

   วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมหารือการทำข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้คณาจารย์ร่วมประชุมปรึกษาหารือการทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดประชุมชี้แจงระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563 – 2565

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu