การประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2562

     คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562
ตำแหน่ชนะเลิศอันดับ 1 ดาว – เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2562
น้องบิว นางสาวภัทรวรินทร์ จันทมาลา – ดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2562
น้องเเสตมป์ นายวีระพงษ์ สอ้านวงศ์ – เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2562
และตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2562
น้องฝ้าย นางสาวสุทัตตา หนูเสริม – รองชนะเลิศอันดับ 1 ดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2562
น้องเอิร์ธ นายคณิสนันท์ พงษ์ประสิทธิ์ – รองชนะเลิศอันดับ 1 เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2562

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th

 

Close Menu