บรรยากาศ การรายงานตัวของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ท่ามกลางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th