วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสาขาวิชาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยผลการคัดเลือกมีมติให้อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th