สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

ประธานสาขาวิชาการบัญชี

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา

การศึกษา

บช.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีการเงิน

อาจารย์อัจนา ปราชญากุล

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีการเงิน

อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บช.ม. สาขาบัญชีการเงิน

อาจารย์กฤชชัย สุขเสวี

การศึกษา

บช.บ. สาขาวิชาการบัญชี
บช.ม. สาขาวิชาการบัญชี

Close Menu