301-team-2

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

คณบดีคณะวิทยาการจัดาการ

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง

ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายคมศิลป์ ศิริวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

นายเฑียร คุมพล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์

ผู้แทนรองคณบดี

กรรมการ

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

ผู้แทนรองคณบดี

กรรมการ

อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

อาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

กรรมการ

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

อาจารย์สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล

ผู้แทนคณาจารย์

กรรมการ

นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์

นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการ

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

Close Menu