301-team-2

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

อาจารย์ณฐ สบายสุข

รองคณบดีกิจการนักศึกษา

อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์

รองคณบดีวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์

นางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

เลขานุการ

นางสาววาริน ภารสุคนธ์

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ

Close Menu