logo_rruสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรที่เปิดสอน

(ภาษาไทย)       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

สาระสำคัญของหลักสูตร

          เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักการด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการสอนหลักการทำธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพ ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนบริหารจัดการและประสานงานให้มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
2) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
3) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหลักสูตร

โครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

1) การจัดการเรียนเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติกับอุปกรณ์
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะพื้นฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานโดยจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ในด้านประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการจัดการระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ/หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

แนวทางการประกอบอาชีพ

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
3) นักวิเคราะห์ธุรกิจ
4) ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
5) นักพัฒนาเว็บไซต์
6) ผู้จัดการฐานข้อมูล
7) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
8) เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
9) ผู้ประสานงานโครงการ
10) เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานไอที
11) ผู้ประกอบการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1อาจารย์กรรณิการ์  มาระโภชน์   
2อาจารย์จัดการ  หาญบาง
3อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์
4อาจารย์สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์
5อาจารย์ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา