301-hierarchical-structure-1
สาขาวิชาการจัดการ

ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์

ประธานสาขาวิชาการจัดการ

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการตลาด
บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
น.บ. สาขานิติศาสตร์
บธ.ม. สาขาบัญชีการเงิน
ปร.ด. สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการจัดการ
บธ.ม. สาขาการจัดการ

ผศ.สุพรรัตน์ วงษ์ศรี

การศึกษา

บธ.บ สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ

อาจารย์วนิดา รุ่งแสง

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
บธ.ม. สาขาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล

ประธานสาขาวิชาการตลาด

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการตลาด
บธ.ม. สาขาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ปาอ้าย

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย

การศึกษา

น.บ. สาขานิติศาสตร์
ศษ.บ. สาขาบริหารธุรกิจ
กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ค.ด. สาขาพัฒนศึกษา

อาจารย์ปรัชญาเมธี เทียนทอง

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการตลาด
บธ.ม. สาขาการตลาด

อาจารย์สุพาพร ลอยวัฒนกุล

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
วท.ม. สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ.ม. สาขาการจัดการ

ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น

ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น

การศึกษา

บช.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาการตลาด
บธ.ด. สาขาการตลาด

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์วัฒนา พิลาจันทร์

ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบริหาร
บธ.ม. สาขาการบริหารองค์การและการจัดการ

อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบริหารงานบุคคล
บธ.ม. สาขาการจัดการทั่วไป

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
กจก.ม. สาขาการจัดการ
บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.ม. สาขาการบริหารองค์การและการจัดการ
บธ.ด. สาขาการการตลาด

ดร.ชุติมา นุตยะสกุล

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
บธ.ม. สาขา MBA บริหารธุรกิจ
ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์จัดการ หาญบาง

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์

การศึกษา

ศ.บ. สาขาเศรษฐศาสตร์
วท.ม. สาขาเศรษฐศาสตร์
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
วท.ม. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์

อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.ม. สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อัจนา ปราชญากุล

ประธานสาขาวิชาการบัญชี
 

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีการเงิน

อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม

อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา

การศึกษา

บช.บ. สาขาการบัญชี
บธ.ม. สาขาบัญชีการเงิน

อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการบัญชี
บช.ม. สาขาบัญชีการเงิน

อาจารย์กฤชชัย สุขเสวี

การศึกษา

บช.บ. สาขาวิชาการบัญชี
บช.ม. สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ปิยะภัทร คงแสนคำ

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์

การศึกษา

นศ.บ. สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ศศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ

อาจารย์ณฐ สบายสุข

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน
ศศ.ม. สาขาสื่อสารมวลชน

อาจารย์ธนัช ถิ่นวัฒนากูล

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาการประชาสัมพันธ์
นศ.ม. สาขาวาทวิทยา

อาจารย์สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล

การศึกษา

ค.บ. สาขาภาษาไทย
นศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์นภรภิสฎ์ ลัภกิตโร

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
นศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาการ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
MB.A. Specialist in hospitality and Tourism Postgraduate Certificate in Interdisciplinary Studies

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

อาจารย์ทักษินาฏ สมบูรณ์

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศศ.ม. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์ Wang Yu-Wen

การศึกษา

B.A. Sociology

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์จารุต ฐิติวร

ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การศึกษา

ศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
พบ.ม. สาขาวิชาพัฒนการเศรษฐกิจ

ผศ.ประสาน นันทะเสน

ผศ.ดร.ประสาน นันทะเสน

การศึกษา

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ค.อ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะ และเทคนิคศึกษา
ศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
บธ.ด. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ดร.กิตติวงค์ สาสวด

การศึกษา

ศศ.บ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ศศ.ม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA

ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการเงินและการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการเงินและการธนาคาร
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

การศึกษา

ศศ.บ. สาขานิเทศศาสตร์
บธ.ม. สาขาการจัดการ
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

ดร.นิชชิชญา เกิดช่วย

การศึกษา

ศศ.บ. สาขานาฏศิลป์และการละคร
นศ.ม. สาขานิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา

การศึกษา

บธ.บ. สาขาการเงินการธนาคาร
บธ.ม. สาขาการตลาด
กจ.ด. สาขาการจัดการธุรกิจ

ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์

การศึกษา

วท.บ สาขาบริหารธุรกิจเกษตร
บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ
บธ.ด. สาขาบริหารธุรกิจ

Close Menu