logo_ttสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลักสูตรที่เปิดสอน

(ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in Tourism

สาระสำคัญของหลักสูตร

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้ออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ ทั้งนี้เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนอกจากจะมุ่งเน้นทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการบินและธุรกิจบริการอื่นๆ แล้ว ผู้ที่สำเร็จการศึกษายังสามารถเลือกที่จะประกอบอาชีพนอกเหนือจากในธุรกิจดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย อาทิ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา พนักงานธนาคารหรือพนักงานในสถานประกอบการทางด้านธุรกิจ หลักสูตรดังกล่าวนี้เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  และกระแสของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับการสนใจและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และหน่วยงานจากภายนอก ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่และจะทำให้ผู้เรียนได้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด
– มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
– มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์พอใช้
– เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับศาสตร์ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

– มีอาชีพรองรับ เรียนจบสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
– เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อนโยบายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน
– หลักสูตรที่มีความทันสมัยและมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
– มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริมหลักสูตรในสถานที่ท่องเที่ยวจริง ทั้งในและต่างประเทศ
– เป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

– เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
– เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
– เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาตนเองให้มีความทันสมัยและตรงตามมาตรฐานสากล
– เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพทางการสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศและสามารถใช้หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงาน

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. มัคคุเทศก์
2. พนักงานบริษัทนำเที่ยว พนักงานวางแผนและจัดทำรายการนำเที่ยว พนักงานสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
3. พนักงานโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานรับจองและสำรองที่พัก พนักงานในห้องอาหารของโรงแรม เป็นต้น
4. พนักงานภัตตาคาร
5. พนักงานของสายการบิน แอร์โฮสเตส สจ๊วต และพนักงานภาคพื้นดิน
6. พนักงานต้อนรับ พนักงานประชาสัมพันธ์ ในองค์กรทางธุรกิจ
7. ผู้ประกอบการธุรกิจ
8. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ลำดับที่ชื่อ-สกุล
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  มาระโภชน์          
2อาจารย์รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล
3อาจารย์ไตรภพ  โคตรวงษา         
4อาจารย์ทักษินาฏ  สมบูรณ์
5อาจารย์ภานุวัฒน์  ธัมมิกนันท์