3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับสมัครนักศึกษา
MBA
รางวัลผลงานนักสื่อสารภาคีสัมพันธ์ ประเภทวิดีโอสั้น
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธีระพืช
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี และผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award)
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพแรงงานข้ามชาติสำหรับธุรกิจภาคการผลิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ผศ.ดร.สุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ“เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม”
สารแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ปี พ.ศ. 2566
ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
สารจากคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง รับรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคุณอโนชา กรันย์ชาคร บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
น้องอุ้ม นางสาววรนุช จันทร์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คว้ามงกุฏนางสาวไทยร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด VDO Clip “Equalize : ทำให้เท่าเทียม”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสื่อวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด เด็กและเยาวชนยุคใหม่เสริมสร้างพลังใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ
สารแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จากคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
 สารจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565
ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลการประกวดสาวน้ำดอกไม้ นายน้ำหอม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล “เพรชสารภี” ประจำปี 2565
สาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “นักสื่อสาร convergence” และรางวัลพิเศษการเชื่อมโยงเนื้อหาด้านสุขภาพดีเด่น (ประเภทสถาบันอุดมศึกษา)
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ณิชา ณิชานันท์ ตัณฑิกุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Queen Rainbow Sky Chachoengsao 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปีงบประมาณ 2565
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายฐาณุกูร รัตนพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลเพชรสารภี ประจำปี 2564
แสดงความยินดีกับ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ในการนำเสนอผลงานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิชา พันธมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2563
น.ส.กรรณิการ์ ศรีเกษตร รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 20/6/62
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 29/5/62
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Support ในการประกวดมิวสิควิดีโอ Topline creatir awards ครั้งที่ 5 1/2/63
3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
FMS_Curriculum-2567-6-web
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รับสมัครนักศึกษา
MBA
รางวัลผลงานนักสื่อสารภาคีสัมพันธ์ ประเภทวิดีโอสั้น
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ ธีระพืช
FMS-2567
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี และผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพแรงงานข้ามชาติสำหรับธุรกิจภาคการผลิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”
ผศ.ดร.สุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ“เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม”
สารแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ปี พ.ศ. 2566
ดร.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ดร.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
สารจากคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง รับรางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รับรางวัลชมเชย จากโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 3
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคุณอโนชา กรันย์ชาคร บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ
น้องอุ้ม นางสาววรนุช จันทร์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คว้ามงกุฏนางสาวไทยร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด VDO Clip “Equalize : ทำให้เท่าเทียม”
สาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างสื่อวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด เด็กและเยาวชนยุคใหม่เสริมสร้างพลังใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ
สารแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จากคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
Congrats-Research-2022-Dr.Nut-3
Congrats-Research-2022-A.Bha-3
สารจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565
ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลการประกวดสาวน้ำดอกไม้ นายน้ำหอม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2565
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล “เพรชสารภี” ประจำปี 2565
สาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “นักสื่อสาร convergence” และรางวัลพิเศษการเชื่อมโยงเนื้อหาด้านสุขภาพดีเด่น (ประเภทสถาบันอุดมศึกษา)
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ณิชา ณิชานันท์ ตัณฑิกุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Queen Rainbow Sky Chachoengsao 2022
FMS_NoGiftPolicy_2565-web
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปีงบประมาณ 2565
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจําสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายฐาณุกูร รัตนพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลเพชรสารภี ประจำปี 2564
แสดงความยินดีกับ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
แสดงความยินดีกับ อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ในการนำเสนอผลงานวิจัย
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธิชา พันธมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Slide
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

PlayPlay
Slide
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

PlayPlay
บริหาร/บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ติด TOP 5 บริหาร/บัญชียอดนิยม 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2563
FMS_Philosophy-vision-mission
FMS_Major
น.ส.กรรณิการ์ ศรีเกษตร รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน 20/6/62
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 29/5/62
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน นันทะเสน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Support ในการประกวดมิวสิควิดีโอ Topline creatir awards ครั้งที่ 5 1/2/63
20171209_CA
20171226_CA_web
previous arrow
next arrow
No Gift Policy
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อันดับ 1 ของกลุ่ม ม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง อันดับ 17 ของกลุ่ม ม.ราชภัฏ และอันดับ 72 ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
RRU-Non-Degree
Play Video

logo_rruมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

logo_rruแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 

เพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน รวมถึงการมีพฤติกรรมที่แสดงถึง การมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับ ประชาชน ผู้รับบริการ นักศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน

logo_rruแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการคณะวิทยาการจัดการ 

logo_rruบทสรุป โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562 

725586ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ