ยินดีต้อนรับสู่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Play
แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Play
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2564
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

logo_rruขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ปี 2564 

logo_rruแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 - คณะวิทยาการจัดการ 

แบบประเมินสำหรับนักศึกษาในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

แบบประเมินสำหรับอาจารย์ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

logo_rruบทสรุป โครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2562 

725586ปฏิทิน คณะวิทยาการจัดการ