วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี และต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งระบบโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากรในการอภิปรายและนำเสนอผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPExV และแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th