วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะ (หลักสูตรเบื้องต้น) ในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาวะ การสื่อสาร 3 ระดับในงานสร้างเสริมสุขภาวะ และกรณีศึกษากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างสุขภาวะ ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ตึก SM tower เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมกับภาคีเครือข่าย จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตัวแทนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ตัวแทนภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตัวแทนภาคตะวันออก และเครื่อข่ายของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากทั่วประเทศ

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th