วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน และอาจารย์ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

>> http://www.facebook.com/fms.rru.th