logo_rruสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 

หลักสูตรที่เปิดสอน

(ภาษาไทย)      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่
(ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Business Administration Program in Modern Business Innovation Management

สาระสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

โครงสร้างของหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

1. มีรายได้ระหว่างเรียน
2. มีงานรองรับ 100% เมื่อสำเร็จการศึกษา
3. มีทุนการศึกษาให้ 70% จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
4. มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5. ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ
6. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการพร้อมทำงานได้ทันที

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

ในการดำเนินการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร หลักสูตรได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาการทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการเชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำสาขาวิชา นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน ตัวแทนหน่วยงานเครือข่ายอุดมศึกษา ตัวแทนหน่วยงานฝ่ายบุคคล ตัวแทนหน่วยการปฏิบัติการ และตัวแทนฝ่ายการจัดการศึกษา ของทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและความต้องการในการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะมีสามารถ ดังนี้ 

PLO 1 สามารถอธิบายและสรุปประเด็นหลักการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ได้

PLO 2 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่และนำผลไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ได้

PLO 3 สามารถประเมินสถานะการณ์ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่และวางแผนการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ได้

PLO 4 สามารถใช้นวัตกรรมตามวิธีการในการปฏิบัติงานระดับพนักงานและยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานได้ 

PLO 5 สามารถสาธิตวิธีการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการดำเนินงานและสามารถสอนงานการใช้นวัตกรรมให้กับพนักงานคนอื่นได้ถูกต้อง 

 

PLO 6 สามารถเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานในองค์กร

 

ปรัชญา ของหลักสูตร

“บัณฑิตสาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ที่พึ่งประสงค์ต้องมีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการธุรกิจ ที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการธุรกิจร่วมสมัยใหม่ อย่างมีจริยธรรมและเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อให้เป็นนักจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความรู้ในการวิเคราะห์ การบูรณาการ การประยุกต์ใช้ การวางแผนและดำเนินการธุรกิจสมัยใหม่ โดยสามารถใช้และสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้มีทักษะในการเลือกใช้นวัตกรรมในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสื่อสารข้อมูล การนำเสนอแนวความคิด การทำงานเป็นทีม การควบคุมอารมณ์ในการทำงาน และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. เพื่อให้มีจริยธรรมพื้นฐานในดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
4. เพื่อให้มีลักษณะบุคคลที่มีความพร้อมต่อการทำงานในสถานประกอบการหรือการประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต

แนวทางการประกอบอาชีพ
          เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ได้ และสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้
(1)  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
(2)  ผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่
(3)  ผู้ประกอบการการตลาดออนไลน์
(4)  ผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานภาคเอกชน
(5)  พนักงานหน่วยงานภาคเอกชน
(6)  ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ(6)  ที่ปรึกษาด้านธุรกิจปรึกษาด้านธุรกิจ
(7)  ราชการ รัฐวิสาหกิจ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
25,000 บาท (นักศึกษาชำระเอง 7,500 บาท – ทางบริษัท CP All มอบทุนให้ 17,500 บาท)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่