หัวหน้าวิชาคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

ทำเนียบผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

อาจารย์ลีลา สินานุเคราะห์

ตุลาคม พ.ศ. 2535 – กันยายน พ.ศ. 2539
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

ผศ.นภดล เชนะโยธิน

ตุลาคม พ.ศ. 2539 – กันยายน พ.ศ. 2543
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน

ผศ.นภดล เชนะโยธิน

ตุลาคม พ.ศ. 2543 – กันยายน พ.ศ. 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ยิ้มงาม

ผศ.สุมลวรรณ ยิ้มงาม

13 กันยายน พ.ศ. 2547 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2552
อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน

อาจารย์ช่อมณี สุคันธิน

8 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ

1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล วิริยะกุล

ผศ.ดร.พรพิมล วิริยะกุล

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ปาอ้าย

ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 - 30 กันยายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน