งานธุรการ/งานบุคคล  

งานการเงิน/โครงการ/ไปราชการ 

การแจ้งซ่อม/ขอใช้รถ 

งานประชาสัมพันธ์