กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เยือนถิ่นอีสาน

วันที่ 5 - 7 เมษายน 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เยือนถิ่นอีสาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎีนำสู่การปฏิบัติจริง นักศึกษาฝึกทำหน้าที่เป็นของมัคคุเทศก์ในการบรรยายนำชมสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้สภาพภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ และจังหวัดลพบุรี เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน ทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเรียนรู้เยือนถิ่นอีสาน