ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสายบัว คงหาญ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ >> http://www.facebook.com/fms.rru.th

Continue Reading ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต